تصویب دو آیین‌نامه و تشکیل کارگروه توسعه دانش‌بنیان صنایع انرژی‌های تجدیدپذیر

طبق دو آیین نامه ای که سخنگوی دولت از تصویب آنها خبر داد، ضمن تشکیل «کارگروه توسعه ‎دانش‌بنیان صنایع انرژی‌های تجدیدپذیر»، همه دستگاه‌های دولتی هم موظف شدند تا در موارد و زمینه هایی که کمک‌ها و مساعدت های فنی و یا اعتباری خارجی را می توان با استفاده از دانش بومی و نیز محصولات دانش‌بنیان داخلی پوشش داد و تامین نمود، از این ظرفیت استفاده کنند.

لازم به یادآوری است که هیئت وزیران ۲۶ مرداد در راستای تکلیف قانونی مندرج در ماده (۱۶) قانون جهش تولید دانش بنیان مبنی بر توسعه صنایع دانش بنیان با انرژی های تجدیدپذیر و توسعه بازار تولید برق پاک از طریق شرکت های دانش بنیان، آئین نامه اجرایی مربوط به آن را تصویب نمود.

از این رو، واحدهای صنعتی با قدرت مصرفی بیش از یک مگاوات که مشمول ماده (۱۶) قانون جهش تولید دانش بنیان می شوند، موظف خواهند بود که سالانه معادل درصد مندرج در ماده قانونی یاد شده، از میزان برق مورد نیاز خود را به کمک احداث نیروگاه مزرعه های تجدیدپذیر تأمین نمایند. همچنین، وزارت نیرو نیز موظف است به واحدهای صنعتی مشمول مطابق درصدهای ذکر شده در قانون، در خصوص احداث و تأمین برق از نیروگاه های تجدیدپذیر اطلاع رسانی کرده و یادآور شود.

طبق این مصوبه، سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق، موظف خواهد بود تا بصورت ماهانه، تعرفه تجدیدپذیر را بر مبنای متوسط دو ماهه آخرین صورتحساب های تأیید شده سرمایه گذاران محاسبه کرده و به توانیر اعلام کند. شرکت توانیر نیز موظف است در هر دوره زمانی، میزان برق تجدیدپذیر تولید شده در نیروگاه مزرعه های تجدیدپذیر متعلق به واحدهای صنعتی مشمول را قرائت، و از برق مصرفی مشمول کسر کند و در صورت کسری تولید برق تجدیدپذیر، مابه التفاوت را با تعرفه تجدیدپذیر، محاسبه و در قبوض برق واحدهای صنعتی در ردیف جداگانه لحاظ نماید. در صورتی که تولید برق تجدیدپذیر بیشتر از برق مصرفی مشمول باشد، واحد صنعتی مشمول مجاز است که درخصوص مازاد برق تولید شده به یکی از روش های مندرج در آئین نامه منتفع گردد.

 

منبع: isna.ir + environments.ir